Thông Điệp Video

Thông Điệp từ Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam

Chiến Dịch Ngăn Ngừa Tự Tử - Quảng Cáo 30 giây

Chiến Dịch Ngăn Ngừa Tự Tử - Quảng Cáo 15 giây v1

Chiến Dịch Ngăn Ngừa Tự Tử - Quảng Cáo 15 giây v2

Chiến Dịch Ngăn Ngừa Tự Tử - Quảng Cáo 15 giây v3

Rào Cản Khẩu Trang đối với người Khiếm Thị và Khiếm Thính: Tiếng Tây Ban Nha|Tiếng Việt
Kịch bản: Tiếng Ả Rập |Tiếng Trung (Giản thể) |Tiếng Trung (Phồn thể) | Tiếng Ba Tư | Tiếng Hàn

 

OC Warmline – Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần cho Cư Dân Quận Cam
Tiếng Ả Rập | Tiếng Trung (Phồn thể) | Tiếng Trung (Giản thể) | Tiếng Ba Tư | Tiếng Hàn | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt|
Phiên Bản Mô Tả Bằng Âm Thanh

 

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam -Chúng Ta Sẽ Cùng Nhau Vượt Qua
Tiếng Ả Rập | Tiếng Trung (Phồn thể) | Tiếng Trung (Giản thể) | Tiếng Ba Tư | Tiếng Hàn| Tiếng Tây Ban Nha| Tiếng Việt