Hướng Dẫn: Trường Học & Thể Thao Cho Thanh Thiếu Niên

Mở Cửa Trở Lại An Toàn ở California

Chương Trình Trường Học An Toàn Cho Mọi Người của California cung cấp hỗ trợ và trách nhiệm giải trình để thiết lập một lộ trình rõ ràng nhằm giảm thiểu lây nhiễm trong trường và cho phép mở cửa trở lại để giảng dạy trực tiếp.

Trung tâm Trường học An toàn cho Mọi người tổng hợp các tài nguyên và thông tin chính liên quan đến COVID-19 và các trường học. Tất cả các tài liệu hướng dẫn hiện tại có thể được tìm thấy trên Trung tâm. Các tài nguyên mới sẽ thường xuyên được thêm vào Trung tâm. Vui lòng truy cập https://schools.covid19.ca.gov/

Không có yêu cầu báo cáo COVID-19 liên quan đến thể thao. Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (OCHCA) sẽ khuyến khích sử dụng các hoạt động thể thao và giải trí ngoài trời, nơi có nhiều thông gió hơn và cân nhắc việc đeo khẩu trang khi ở trong nhà. Vui lòng truy cập https://schools.covid19.ca.gov/

Trường Học An Toàn Quận Cam

Kể từ Mùa Xuân năm 2020, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (HCA) đã tiến hành các cuộc họp với Sở Giáo Dục Quận Cam (OCDE), Giám Đốc Học Khu của Quận và các khu học chánh địa phương. Liên hiệp của chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục trực tiếp và đảm bảo giáo dục được thực hiện một cách an toàn.

Đội Phản Ứng Trường Học (SRT) chống COVID-19 HCA của Chương Trình Trường Học An Toàn được phát triển để giúp trường học mở cửa trở lại. Nhóm HCA trong Chương Trình Trường Học An toàn OC bao gồm Giám Đốc Y Tế, Viên Chức Y Tế, Nhà Quản Lý Chương Trình, Y Tá Y Tế Công Cộng và một Nhà Dịch Tễ Học. Các đối tác cộng tác trong chương trình Trường Học An Toàn Quận Cam bao gồm các y tá trường học của Sở Giáo dục Quận Cam. Các Y Tá Y Tế Công Cộng của HCA, dưới sự chỉ đạo của Các Bác Sĩ HCA, hỗ trợ các trường K-12 thông qua các hoạt động sau:

Phụ huynh và học sinh vui lòng liên lạc với trường của quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi, hãy gọi Đường Dây Giới Thiệu Y Tế theo số (800) 564-8448.

Truy cập https://newsroom.ocde.us/ để cập nhập các tin tức và thông tin liên quan đến trường học tại Quận Cam và Sở Giáo Dục Quận Cam.