Vắc-xin Được Sử Dụng ở Quận Cam

Mở trang tổng quan trong cửa sổ mới

 


 

Tổng Số Vắc-xin COVID-19 Được Sử Dụng Tại Quận Cam - Bảng Thông Tin (CAIR2)

Xem dữ liệu về báo cáo tiêm chủng của Quận Cam trên các liên kết bảng điều khiển bên dưới bao gồm nhân khẩu học, số mũi theo giao dịch/nền tảng và số mũi theo các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng.


Vắc-xin COVID-19 Được Sử Dụng Cho Người Cao Niên Tại Quận Cam - Bản đồ (CAIR2)

Xem bản đồ về việc tiêm chủng tại Quận Cam cho người cao niên theo Mã ZIP theo Chủng Tộc/Dân Tộc.


 

Bản Đồ Tiêm Chủng Dưới 65 Tuổi

Xem bản đồ về việc tiêm chủng tại Quận Cam cho người cư dân dưới 65 tuổi theo Mã ZIP theo Chủng Tộc/Dân Tộc.


Tình trạng tiêm chủng COVID-19 của Thanh thiếu niên

Xem bản đồ về tình trạng tiêm chủng của Quận Cam cho người dân từ 5 đến 11 tuổi và 12 đến 17 tuổi theo mã ZIP.


Trường chủng tộc/dân tộc trong dữ liệu tiêm chủng là để tự báo cáo. Do đó, tùy thuộc vào cách một người tự nhận dạng, số lượng người được tiêm chủng trong một nhóm nhất định có thể vượt quá ước tính dân số đã biết cho chủng tộc/dân tộc cư trú theo mã ZIP. Ngoài ra, điều này có thể là do những người bên ngoài Quận Cam báo cáo quận này là quận cư trú của họ và/hoặc ước tính dân số trong ZIP quá thấp. Xin lưu ý rằng số liệu dân số được cung cấp chỉ là ước tính và có thể không chính xác, đặc biệt là với những thay đổi chưa từng có về dân số do hậu quả của đại dịch.


Khi xem trang tổng quan dữ liệu, hãy nhấp vào mũi tên ở vị trí được chỉ ra bên dưới để xem các trang thông tin.

 

ĐỂ xem trên thiết bị di động bấm vào mũi tên (khoanh đỏ) để mở rộng hình ảnh.