Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn

Mở Cửa Trở Lại An Toàn ở California

California có một kế hoạch chi tiết để giảm tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong tiểu bang và sửa đổi các tiêu chí về nới lỏng và thắt chặt các hạn chế đối với các hoạt động. Quận Cam, California hiện đang thuộc Bậc Tím (lây lan vi rút trên diện rộng). Để biết thêm về các tiêu chí này hoặc để kiểm tra những doanh nghiệp hoặc loại hoạt động nào được mở cửa, phải đóng cửa hoặc phải sửa đổi hoạt động tại đây, vui lòng truy cập https://covid19.ca.gov/safer-economy.  

Nắm rõ trạng thái của quận quý vị

Mỗi quận ở California được chỉ định một bậc dựa trên số ca dương tính và tỷ lệ ca bệnh được điều chỉnh. Do tỷ lệ ca bệnh tăng đột biến chưa từng có gần đây, những thay đổi sau sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới:

  • Việc chỉ định bậc có thể được thực hiện vào ngày bất kỳ trong tuần và có thể được thực hiện nhiều hơn một lần một tuần khi Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH) xác định rằng dữ liệu đáng tin cậy gần đây nhất cho thấy cần phải có hành động ngay lập tức để giải quyết tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong một quận.
  • Các quận có thể bị lùi về các bậc hạn chế hơn nếu CDPH xác định rằng dữ liệu cho thấy cần có can thiệp tăng cường hơn. Quyết định này được dựa trên các cân nhắc chính bao gồm tỷ lệ gia tăng số ca bệnh mới và/hoặc kết quả xét nghiệm dương tính, các dữ liệu mới hơn như được nêu dưới đây, công suất phục vụ của y tế công cộng và các yếu tố dịch tễ học khác.
  • Dữ liệu đáng tin cậy gần đây nhất sẽ được sử dụng để hoàn thành việc đánh giá.
  • Trong trường hợp nghiêm trọng cần hành động ngay lập tức, các quận sẽ được yêu cầu thực hiện bất kỳ thay đổi về ngành nghề nào vào ngày sau ngày thông báo chỉ định bậc.
  • Thông tin chi tiết đầy đủ về Kế Hoạch Chi tiết có sẵn trong Khung Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của CDPH.