Hướng Dẫn: Doanh Nghiệp & Địa Điểm Làm Việc

Mở Cửa Trở Lại An Toàn ở California

Để phòng bệnh cho nhân viên và khách hàng, và để tiếp tục tiến tới việc mở cửa trở lại các lĩnh vực cộng đồng, tất cả các địa điểm làm việc đều phải có kế hoạch ứng phó với COVID-19. Các kế hoạch này phải vạch ra cách ứng phó với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 để ngăn chặn và giảm thiểu sự lây lan trong cơ sở.

Kế hoạch chi tiết vì một nền kinh tế an toàn hơn của Tiểu Bang California mô tả 4 bậc mở cửa lại, các quy trình và chỉ số cần thiết để các quận có thể tiến lên các bậc cao hơn, có thể được xem tại https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx.

Hướng dẫn đầy đủ về giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc của Tiểu Bang có thể được xem tại https://covid19.ca.gov/industry-guidance/#top.

Tôi phải báo cáo cơ quan y tế công cộng nào về các đợt bùng phát COVID-19 ở Quận Cam?

  • Các chủ sử dụng lao động ở Quận Cam phải báo cáo các đợt bùng phát COVID-19 cho Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (OCHCA).

Khi nào tôi phải báo cáo các ca mắc COVID-19 cho OCHCA?

  • Theo Sở Y Tế Công Cộng California (Ứng Phó với COVID-19 tại Nơi Làm Việc dành cho Chủ Sử Dụng Lao Động) và các tiêu chuẩn Cal/OSHA, qúy vị phải báo cáo các đợt bùng phát COVID-19 ở Quận Cam cho OCHCA. Đối với những nơi làm việc không liên quan đến chăm sóc sức khỏe, đợt bùng phát được định nghĩa là có 3 ca mắc COVID-19 trở lên trong số những người lao động tại cùng một địa điểm làm việc trong khoảng thời gian 14 ngày.
  • Sau khi đạt đến ngưỡng này, quý vị có 48 giờ để báo cáo với OCHCA nếu địa điểm làm việc nằm ở Quận Cam.
  • Quý vị cũng phải tiếp tục thông báo cho OCHCA về các ca mắc COVID-19 khác được xác định trong số những người lao động tại địa điểm làm việc.
  • Tất cả các chủ sử dụng lao động nhà nước và tư nhân ở California phải tuân theo các yêu cầu báo cáo AB 685 ngoại trừ các cơ sở y tế (theo định nghĩa trong Mục 1250 của Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn) và chủ sử dụng lao động cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc xét nghiệm trực tiếp cho những người bị nghi mắc hoặc đã xác nhận mắc COVID-19.

Làm cách nào để báo cáo các ca mắc và đợt bùng phát COVID-19 cho OCHCA?

Tôi nên biết những tiêu chuẩn bổ sung nào tại nơi làm việc?

Tài nguyên bổ sung cho doanh nghiệp: