Hướng Dẫn: Trường Học & Thể Thao Cho Thanh Thiếu Niên

Mở Cửa Trở Lại An Toàn ở California

Chương Trình Trường Học An Toàn Cho Mọi Người của California cung cấp hỗ trợ và trách nhiệm giải trình để thiết lập một lộ trình rõ ràng nhằm giảm thiểu lây nhiễm trong trường và cho phép mở cửa trở lại để giảng dạy trực tiếp.

Trung Tâm Trường Học An Toàn cho Mọi Người tổng hợp các tài nguyên và thông tin chính liên quan đến COVID-19 và các trường học. Tất cả các tài liệu hướng dẫn hiện tại có thể được tìm thấy trên Trung tâm. Các tài nguyên mới sẽ thường xuyên được thêm vào Trung tâm. Vui lòng truy cập https://schools.covid19.ca.gov/

Trường Học An Toàn Quận Cam

Kể từ Mùa Xuân năm 2020, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (HCA) đã tiến hành các cuộc họp với Sở Giáo Dục Quận Cam (OCDE), Giám Đốc Học Khu của Quận và các khu học chánh địa phương. Liên hiệp của chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục trực tiếp và đảm bảo giáo dục được thực hiện một cách an toàn.

Đội Phản Ứng Trường Học (SRT) chống COVID-19 HCA của Chương Trình Trường Học An Toàn được phát triển để giúp trường học mở cửa trở lại. Nhóm HCA trong Chương Trình Trường Học An toàn Quận Cam bao gồm Giám Đốc Y Tế, Viên Chức Y Tế, Nhà Quản Lý Chương Trình, Y Tá Y Tế Công Cộng và một Nhà Dịch Tễ Học. Các đối tác cộng tác trong chương trình Trường Học An Toàn Quận Cam bao gồm các y tá trường học của Sở Giáo dục Quận Cam. Các Y Tá Y Tế Công Cộng của HCA, dưới sự chỉ đạo của Các Bác Sĩ HCA, hỗ trợ các trường K-12 thông qua các hoạt động sau:

  • Cung cấp các tài nguyên và công cụ để truyền đạt thông tin cập nhật về phản ứng với COVID-19.
  • Hỗ trợ mở lại trường ở cả khu vực công và tư bằng cách chia sẻ hướng dẫn CDPH và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
  • Hỗ trợ xác định các ca nhiễm COVID-19 và tiến hành điều tra trường hợp và truy tìm người tiếp xúc ở học sinh và nhân viên để giảm sự lây lan của vi-rút.
  • Hướng Dẫn về COVID-19 cho Trường Học và các Chương Trình Dựa Trên Trường Học: (https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf)

Đội Phản Ứng Trường Học chống COVID-19 của HCA cũng hỗ trợ điều tra trường hợp COVID-19 và truy tìm người tiếp xúc gần cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em địa phương, các đội thể thao thanh thiếu niên và các trường cao đẳng và đại học.

Phụ huynh và học sinh vui lòng liên lạc với trường của quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi, hãy gọi Đường Dây Giới Thiệu Y Tế theo số (800) 564-8448.

Truy cập https://newsroom.ocde.us/ để cập nhập các tin tức và thông tin liên quan đến trường học tại Quận Cam và Sở Giáo Dục Quận Cam.

Các tờ rơi có thể tải xuống và áp phích dành cho học sinh K-12 có sẵn TẠI ĐÂY.