Trợ Giúp Ở Đây

Tài Nguyên Về Sức Khỏe Tâm Thần Và Ngăn Ngừa Tự Tử

Bộ Công Cụ Phòng Ngừa Tự Tử

Cảm thấy choáng ngợp? Cảm thấy như không có hy vọng? Ước gì cơn đau chấm dứt?

Nếu quý vị gặp khó khăn và không biết phải làm thế nào, chúng tôi ở đây để trợ giúp. Xem các tài nguyên bên dưới của chúng tôi để được hỗ trợ và nói chuyện với những người thực sự hiểu những gì quý vị đang trải qua. Dịch vụ này là miễn phí, bảo mật và có thể thực sự hữu ích.


Nếu quý vị đang gặp khủng hoảng hoặc biết ai đó đang gặp khủng hoảng, hãy gọi 9-1-1 hoặc Đường Dây Ngăn Ngừa Tự Tử Quốc Gia 24/7 theo số:

 

800-273-TALK (8255)

 

Đường Dây Nhắn Tin Cho Người Khiếm Thính và Lãng Tai: TEXTME
Trang mạng: suicidepreventionlifeline.org

Đường Dây Phòng Ngừa Tự Tử là một đường dây hoạt động 24 giờ, cung cấp các dịch vụ ngăn chặn tự tử bảo mật, tức thời qua điện thoại cho bất kỳ ai đang gặp khủng hoảng hoặc có ý định tự tử. Đường dây này cũng sẵn sàng hỗ trợ những người lo lắng về việc người khác có thể gặp rủi ro.

NAMI WarmLine (Quận Cam)
Điện thoại: 877-910-WARM (877-910-9276)
Trang web: namioc.org

Đường Dây Ngăn Ngừa Tự Tử
Điện thoại: 877-7-CRISIS (877-727-4747)
Đường Dây Nhắn Tin Cho Người Khiếm Thính và Nghe Kém: TEXTME
Trang web: https://didihirsch.org/services/suicide-prevention/important-information-about-suicide/#Warning_Signs

Nhận Biết các Dấu Hiệu/Đường Dây Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia
Điện thoại: 800-273-TALK (800-273-8255)
Trang web: suicideispreventable.org

Trợ Giúp Ở Đây - Hình ảnh 2


Các Dấu Hiệu Quan Trọng

Tìm hiểu các dấu hiệu tự tử và cách kết nối để nhận trợ giúp ngay bây giờ. Nếu quý vị nhận thấy bất kỳ dấu hiệu quan trọng nào trong số này, hãy hành động hoặc lên tiếng ngay lập tức. Nếu quý vị nhận thấy bất kỳ dấu hiệu quan trọng nào trong số này, hãy gọi cho Đường Dây Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia theo số 800-273-TALK:

  • Nói về cái chết hoặc tự tử
  • Tìm kiếm các cách thức để tự làm hại bản thân hoặc tự tử, có thể bằng cách tìm kiếm trên mạng hoặc mua súng
  • Nói về cảm giác tuyệt vọng hoặc không có lý do nào để sống.

Tìm Hiểu Các Dấu Hiệu

Sự đau đớn không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng, nhưng hầu hết những người đang nghĩ đến việc tự tử đều cho thấy một số dấu hiệu. Dành thời gian tìm hiểu những việc cần làm ngay bây giờ để quý vị sẵn sàng ở bên cạnh bạn bè hoặc người thân yêu vào những thời điểm quan trọng nhất.

Để tìm hiểu thêm về các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu cảnh báo tự tử và cách bắt đầu cuộc trò chuyện, hãy truy cập:

Tiếng Anh: suicideispreventable.org
Tiếng Tây Ban Nha: elsuicidioesprevenible.org


Trợ Giúp Ở Đây - Hình ảnh 3

Tài Nguyên

OC WarmLine
Điện thoại: 877-910-WARM (877-910-9276)
Trang web: namioc.org
Ngôn ngữ: dịch vụ có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Ba Tư v.v.
Giờ Làm Việc: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

NAMI WarmLine cung cấp sự hỗ trợ qua điện thoại, cho các tình huống phi khủng hoảng cho bất kỳ ai gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần và/hoặc lạm dụng chất gây nghiện.

OC Links
Điện thoại: 855-OC-LINKS (855-625-4657)
Trang web: ochealthinfo.com/oclinks
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Ba Tư; Thông dịch cho các ngôn ngữ khác có sẵn thông qua dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ. 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, để nói chuyện hoặc trò chuyện với một nhà điều hướng lâm sàng được đào tạo.

OC Links là một dịch vụ trò chuyện trực tuyến và điện thoại giới thiệu và cung cấp thông tin để giúp điều hướng người gọi đến hệ thống Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi (Behavioral Health Services, BHS) trong Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe của Quận Cam. Người gọi được kết nối với Nhân Viên Điều Phối lâm sàng Sức Khỏe Hành Vi, họ sẽ liên kết người gọi với dịch vụ thích hợp.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Sống Sót
Điện Thoại: 714-547-0885
Trang Web: didihirsch.org/suicide-prevention/survivor-support-services-orange-county
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Ả Rập

Chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Sống Sót cung cấp hỗ trợ cho những người đã mất đi người thân yêu do tự tử và những người sống sót sau khi tự tử không thành. Chương trình giáo dục cộng đồng về biện pháp can thiệp và phòng ngừa tự tử. Những dịch vụ này bao gồm nhóm hỗ trợ khủng hoảng cho những người chịu nỗi đau mất mát người thân.

Nhóm Hỗ Trợ Khủng Hoảng (CAT) (Cơ Quan Y Tế Tại Quận Cam)
Điện thoại: 866-830-6011
Trang web Cho Trẻ Em: ochealthinfo.com/bhs/about/cys/crisis_services
Trang web Cho Người Lớn: ochealthinfo.com/bhs/about/aoabh/catpert
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Hàn, Tiếng Ba Tư
Giờ Làm Việc: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Be Well OC
Tìm các tài liệu giáo dục về sức khỏe tinh thần liên quan đến COVID-19, các tài nguyên cộng đồng và hỗ trợ về sức khỏe hành vi tại địa điểm hỗ trợ COVID-19 của Be Well OC, Ở Đây Cung Cấp Trợ Giúp