Các Câu Hỏi Thường Gặp về Dữ Liệu COVID-19 của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam

Định nghĩa

Tốc Độ Lây Lan Dịch Bệnh Tăng Cao

Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn: California có một kế hoạch chi tiết mới để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 trong tiểu bang với các tiêu chí sửa đổi để nới lỏng và thắt chặt các hạn chế đối với các hoạt động. Tìm hiểu cách các doanh nghiệp và hoạt động có thể mở tại các quận trên toàn tiểu bang bắt đầu từ ngày 31 tháng 8. Xem các bậc hoạt động và kinh doanh. Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx

Tỷ Lệ Ca Bệnh Hàng Ngày trên 100.000 Người: Được tính bằng số ca mắc COVID-19+ trung bình hàng ngày, không bao gồm các ca bệnh trong số những tù nhân bị giam giữ tại các nhà tù tiểu bang hoặc liên bang (được xác định là các ca mắc có tên cơ sở thi hành hoặc địa chỉ liên quan đến địa điểm nhà tù), trong vòng 7 ngày (dựa trên ngày phát bệnh), chia cho số người sống trong quận/vùng/tiểu bang. Con số này sau đó được nhân với 100.000. Do sự chậm trễ trong báo cáo, kết quả có độ trễ 7 ngày Ví dụ: đối với dữ liệu được cập nhật đến hết ngày 22/8/20, tỷ lệ ca bệnh sẽ được ghi là kết quả vào ngày 15/8/2020 và sẽ bao gồm tỷ lệ ca bệnh trung bình từ 9/8/20 đến 15/8/20.

Tỷ Lệ Phần Trăm Xét Nghiệm Dương Tính: Được tính bằng tổng số xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) dương tính đối với COVID-19 trong khoảng thời gian 7 ngày (dựa trên ngày lấy mẫu) chia cho tổng số xét nghiệm PCR được thực hiện (không bao gồm xét nghiệm đối với những người ở ngoài tiểu bang hoặc có quận cư trú không xác định), không bao gồm các xét nghiệm đối với các tù nhân tại các nhà tù tiểu bang hoặc liên bang (được xác định là các ca bệnh có tên hoặc địa chỉ cơ sở thi hành liên quan đến địa điểm nhà tù). Con số này sau đó được nhân với 100 để tính tỷ lệ phần trăm. Do sự chậm trễ trong báo cáo (có thể khác nhau giữa các xét nghiệm dương tính và âm tính), kết quả có độ trễ 7 ngày. Ví dụ: Đối với dữ liệu phòng thí nghiệm lũy kế nhận được vào ngày 22/8/2020, số ca dương tính của xét nghiệm được báo cáo là ngày 15/8/2020 và được tính toán dựa trên các xét nghiệm có ngày lấy mẫu từ 9/8/2020 đến 15/8/2020.

Sức Chứa Bệnh Viện Có Hạn

Tỷ Lệ Phần Trăm Giường của Đơn Vị Chăm Sóc Tích Cực (ICU) Hiện Có Sẵn: Tổng số giường ICU hiện có chia cho tổng số giường ICU có nhân viên. Con số này sau đó được nhân với 100 để tính tỷ lệ phần trăm.

Tỷ Lệ Phần Trăm Máy Thở Có Sẵn: Tổng số máy thở hiện có chia cho tổng số máy thở. Con số này sau đó được nhân với 100 để tính tỷ lệ phần trăm.

Ca Bệnh Được Xác Nhận

Ca Bệnh Được Xác Nhận: Tổng số bệnh nhân được phòng thí nghiệm xác nhận là có vi-rút gây bệnh COVID-19.

Tổng Ca Bệnh Lũy kế: Tổng số lượng bệnh nhân lũy kế được phòng thí nghiệm xác nhận có vi-rút gây COVID-19.

Số Ca Mắc COVID+ Hàng Ngày Nhận Được: Các ca mắc được xác nhận bởi phòng thí nghiệm nhận được trong ngày hôm nay. Lưu ý rằng cần có thời gian để lấy mẫu bệnh phẩm, ghi lại kết quả xét nghiệm và lưu vào hệ thống.

Số Ca Tử Vong

Tổng Số Ca Tử Vong Lũy Kế: Tổng số ca tử vong liên quan đến COVID đối với cư dân Quận Cam.

Số ca tử vong hàng ngày (mới) được ghi nhận: Số ca tử vong mới được báo cáo mỗi ngày.

Số ca tử vong Lũy kế: Tổng số ca tử vong liên quan đến COVID đối với cư dân Quận Cam.

Số ca Tử vong theo Dữ liệu tử vong: Số ca tử vong liên quan đến COVID tính theo ngày tử vong của bệnh nhân.

Xét Nghiệm

Tổng Xét nghiệm Lũy kế: Tổng số xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) (xét nghiệm chẩn đoán) đã được thực hiện cho đến nay.

Số Xét nghiệm Hàng ngày được Ghi nhận: Số lượng xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) (xét nghiệm chẩn đoán) được báo cáo vào một ngày nhất định.

Bệnh viện/ICU

Số Bệnh nhân Hiện tại ở Bệnh viện: Tổng số bệnh nhân đã được xác nhận (được phòng thí nghiệm xác nhận) là mắc COVID-19 nhập viện tại các bệnh viện chăm sóc cấp tính trong ngày gần đây nhất mà dữ liệu có sẵn.

Số Bệnh nhân Hiện tại ở ICU: Số lượng giường ICU được lấp đầy bởi những bệnh nhân được xác nhận là mắc COVID-19 (được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm) trong các bệnh viện chăm sóc cấp tính trong ngày gần đây nhất mà dữ liệu có sẵn.

Các Câu Hỏi Chung

Các nguồn cho dữ liệu là gì?

  • Các ca mắc đã xác định và dữ liệu xét nghiệm được lấy từ hệ thống Trao đổi Thông tin về Bệnh được Báo cáo của California, hoặc CalREDIE. CalREDIE là một hệ thống an toàn mà Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH) đã triển khai để báo cáo và giám sát dịch bệnh trên nền tảng điện tử. Có thể tìm hiểu thêm thông tin trực tuyến tại https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/CalREDIE.aspx.
  • Thông tin nhân khẩu học của các ca mắc được lấy từ các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được báo cáo (nếu phòng thí nghiệm cung cấp) và các cuộc điều tra sức khỏe cộng đồng.
  • Dữ liệu tử vong được lấy từ giấy chứng tử hoặc được thu thập thông qua quá trình điều tra các ca bệnh.
  • Dữ liệu của bệnh viện và đơn vị chăm sóc đặc tích cực (ICU) được lấy từ CDPH thông qua Cổng Dữ liệu Dịch vụ Nhân sinh và Y tế California.
  • Tiểu bang California cung cấp dữ liệu bệnh viện cho Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam (HCA).
  • Tại địa phương, đội ngũ Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS) có thể thăm dò ý kiến các bệnh viện có khoa cấp cứu trực tiếp thông qua hệ thống ReddiNet đối với các câu hỏi nhạy cảm về thời gian. ReddiNet tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các bệnh viện, EMS, nhân viên y tế, cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia hệ thống chăm sóc sức khỏe khác qua một mạng lưới đáng tin cậy và an toàn. Có thể tìm hiểu thêm thông tin tại https://www.reddinet.com.

CalREDIE là gì và tại sao nó lại quan trọng để thu thập dữ liệu?

CalREDIE (Hệ thống Trao đổi Thông tin về Bệnh được Báo cáo của California) là một hệ thống an toàn mà Sở Y tế Công cộng California đã triển khai để báo cáo và giám sát dịch bệnh điện tử. Các phòng thí nghiệm gửi kết quả phòng thí nghiệm có thể báo cáo được về sức khỏe cộng đồng thông qua hệ thống Báo cáo Phòng thí nghiệm Điện tử (ELR) của CalREDIE. Có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đây: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/CalREDIE.aspx 

Tại sao các thành viên cộng đồng gặp khó khăn trong việc kết nối các tính toán tỷ lệ ca bệnh trong 14 ngày của CDPH bằng cách sử dụng dữ liệu địa phương được chia sẻ trên cổng dữ liệu mở của HCA?

HCA không tính toán bất kỳ Chỉ số Giám sát nào của Quận. CDPH cung cấp các giá trị chỉ số cho quận mỗi ngày. Như chúng tôi trình bày điều này trên trang đầu tiên của bảng thông tin: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CountyMonitoringDataStep1.aspx

Phân tích này dựa trên ngày thu thập mẫu bệnh phẩm. Tuy nhiên, CDPH sử dụng ngày xảy ra đợt bệnh sớm nhất (ví dụ, ngày khởi phát các triệu chứng tự báo cáo hoặc ngày lấy mẫu bệnh phẩm) khi tính toán tỷ lệ ca bệnh cho Danh sách Giám sát của Quận. Đây là một biến số khác trong tình huống thực tế khiến việc kết nối chính xác các kết quả được CDPH báo cáo là rất khó khăn.

Mức độ “thời gian thực” của dữ liệu như thế nào?

Dữ liệu bệnh viện cung cấp cho HCA từ Tiểu bang bị trễ khoảng 24 giờ. Dữ liệu ca bệnh được báo cáo mỗi ngày có độ trễ khoảng một ngày kể từ khi HCA nhận được báo cáo từ CalREDIE cho đến khi được báo cáo trên trang web. Trung bình, phải mất từ hai đến ba ngày kể từ thời điểm lấy mẫu bệnh phẩm cho đến khi HCA nhận được báo cáo, nhưng từng các ca bệnh cụ thể có thể khác nhau. Các ca bệnh tử vong do COVID-19 không được báo cáo trực tiếp cho HCA, vì vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn để xác định và xác nhận các ca bệnh tử vong. Thường thì việc này được thực hiện thông qua việc xem xét giấy chứng tử, do đó thời gian từ ngày tử vong cho đến khi báo cáo công khai có thể khác nhau, nhưng trong hầu hết các trường hợp, thời gian này thường chậm trễ hơn so với báo cáo ca bệnh.

HCA có đánh giá dữ liệu để đảm bảo nó là chính xác hay không? Nếu có, quy trình là gì?


Dữ liệu bệnh viện được đánh giá thủ công bởi một nhà phân tích để đảm bảo không có sự trùng lặp hoặc không chính xác. Do báo cáo dữ liệu ca bệnh gần theo thời gian thực, tất cả các báo cáo đều là sơ bộ và có thể thay đổi. Khi HCA tiến hành điều tra ca bệnh, dữ liệu được xác minh, chỉnh sửa và sửa chữa nếu cần. Mỗi ngày khi dữ liệu trang web được cập nhật, các điều chỉnh được thực hiện để cung cấp ảnh chụp nhanh chính xác nhất về tất cả dữ liệu tại thời điểm báo cáo.

HCA chỉ báo cáo về dữ liệu của Tiểu bang hay có các điểm dữ liệu dành riêng cho California? Nếu vậy, những điểm dữ liệu đó là gì và chúng đến từ đâu?

HCA dựa vào dữ liệu của Tiểu bang cho các điểm dữ liệu của bệnh viện. Dữ liệu ca bệnh được thu thập thông qua báo cáo dịch bệnh địa phương và điều tra ca bệnh.

Có bao nhiêu bệnh viện được liệt kê trong dữ liệu?

Có 33 bệnh viện được liệt kê trong dữ liệu thu được từ Cổng Dữ liệu Dịch vụ Nhân sinh và Y tế California. https://data.chhs.ca.gov/dataset/california-covid-19-hospital-data-and-case-statistics.

Tôi đã nghe nói có khoảng 26 bệnh viện, 33 bệnh viện. Như vậy là sao và tại sao lại có sự khác biệt?

Chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của CDPH trên tất cả 33 bệnh viện để báo cáo các ca bệnh tại bệnh viện và ICU trên trang web của chúng tôi. Điều quan trọng cần lưu ý là có 26 bệnh viện cấp tính có phòng cấp cứu và 7 bệnh viện bán cấp tính không có phòng cấp cứu, tại Quận Cam.

Tại sao các cơ sở dưỡng lão (SNF), nhà tù và cơ sở tạm trú cho người vô gia cư được chia ra cụ thể nhưng các cơ sở sống tập trung khác thì không?

Căn cứ Tiêu đề 17 của Bộ luật Quy định California Mục 2502 (f) (2), Nhân viên Y tế Quận có toàn quyền tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào cần thiết để ngăn chặn sự lây lan/xuất hiện của COVID-19. Với mức độ bùng phát cao tại các SNF và nhà tù cũng như tính chất lưu trú tạm thời của những người cư trú và nhân viên tại các cơ sở tạm trú cho người vô gia cư, việc công bố những con số đó là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan/xuất hiện của COVID-19. Nếu các cơ sở chăm sóc tập trung khác đáp ứng được ngưỡng đó, Viên Chức Y Tế Quận sẽ đánh giá để xác định công bố dữ liệu tổng hợp cho các cơ sở đó.

Dữ liệu Xét nghiệm

Những xét nghiệm nào được liệu kê trong dữ liệu xét nghiệm?

Chỉ các xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) (xét nghiệm chẩn đoán) mới được đưa vào dữ liệu xét nghiệm.

Sự khác biệt giữa dữ liệu xét nghiệm hàng ngày và dữ liệu lũy kế là gì?

Dữ liệu xét nghiệm hàng ngày đề cập đến các xét nghiệm mới được HCA tại CalREDIE nhận được vào một ngày nhất định và sau đó được báo cáo công khai vào ngày hôm sau. Số lượng hàng ngày bao gồm các xét nghiệm với các ngày lấy mẫu khác nhau nên không phản ánh một ngày cụ thể. Dữ liệu xét nghiệm lũy kế đề cập đến tổng số báo cáo xét nghiệm mà HCA nhận được cho đến nay.

Tỷ lệ Xét nghiệm Dương tính gì? Tỷ lệ đó được tính như thế nào?

Tỷ lệ Xét nghiệm Dương tính là tỷ lệ phần trăm của tổng số các xét nghiệm được báo cáo là một xét nghiệm dương tính. Đối với Tỷ lệ Xét nghiệm Dương tính của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng phương pháp của CDPH lấy tổng số xét nghiệm PCR dương tính chia cho tổng số xét nghiệm PCR được thực hiện. Con số này sau đó được nhân với 100 để tính tỷ lệ phần trăm.

Tại sao Tỷ lệ Xét nghiệm Dương tính lại quan trọng đối với việc giám sát COVID-19?

Tỷ lệ Xét nghiệm Dương tính là vô cùng quan trọng để theo dõi sự lây lan của dịch bệnh trong quận. Con số càng cao thì quận càng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Tại sao Tiểu bang lại sử dụng độ trễ 7 ngày để đo lường Tỷ lệ Xét nghiệm Dương tính?

CDPH sử dụng độ trễ 7 ngày để tính toán dựa trên dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy hơn. Độ trễ 7 ngày cho phép Tiểu bang “dọn dẹp” và xử lý dữ liệu do báo cáo bị chậm trễ, giúp tăng mức độ chính xác.

Tại sao các con số xét nghiệm lại dao động rất nhiều ngay cả khi chúng đã được đăng lên trang web?

Phòng thí nghiệm có thể báo cáo xét nghiệm cho CDPH bất kỳ lúc nào sau khi có kết quả xét nghiệm thông qua hệ thống Báo cáo Phòng thí nghiệm Điện tử (ELR). Tùy thuộc vào khả năng và hoạt động của phòng thí nghiệm, các xét nghiệm được thực hiện và có kết quả trong cùng một ngày có thể được báo cáo ngay trong ngày hoặc có thể được báo cáo vài ngày sau đó. Hàng ngày, HCA tải xuống dữ liệu xét nghiệm tại Quận Cam của hệ thống ELR. Sau khi thực hiện xong, mỗi xét nghiệm sẽ được phân bổ thích hợp cho ngày lấy mẫu. Đây là điều dẫn đến sự biến động của các con số.

Theo thời gian, dữ liệu ngày càng trở nên chính xác hơn với những ngày gần đây nhất ít đầy đủ nhất và dữ liệu từ những tuần hoặc tháng trước đó đầy đủ và chính xác hơn.

Liệu một người có thể có nhiều xét nghiệm hay không?

Có, một người có thể có nhiều xét nghiệm. Một số người làm nghề hoặc ở môi trường có nguy cơ cao, chẳng hạn như nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc người sống ở các cơ sở dưỡng lão có thể cần phải xét nghiệm nhiều lần do nguy cơ nhiễm bệnh liên tục gia tăng. Mỗi xét nghiệm này đều thể hiện nguy cơ nhiễm bệnh tiềm ẩn, do đó điều quan trọng là phải nắm bắt tất cả các xét nghiệm.

Dữ liệu Ca bệnh

Tại sao số lượng ca bệnh lại có biến động?

Số lượng ca bệnh dao động dựa trên sự lây lan của bệnh và thực tế xét nghiệm. Ngoài ra, khi Quận Cam và các khu vực pháp lý y tế địa phương khác hoàn thành các cuộc điều tra sức khỏe cộng đồng của họ, việc xác định chính xác khu vực dân cư trong thành phố có thể dẫn đến các ca bệnh được chuyển đến đúng cơ quan y tế địa phương.

Số ca bệnh có bị trùng lặp không?

Không, số lượng ca bệnh không hề bị trùng lặp. Một người chỉ có thể được tính một lần. Mỗi khi một cá nhân xét nghiệm dương tính sẽ được khớp với hồ sơ của cá nhân đó để số liệu chỉ được tính một lần.

Các ca bệnh ngoài quận được chuyển đến hệ thống bệnh viện của Quận Cam có được tính vào tổng số ca bệnh hay không?

Số lượng ca bệnh dựa trên nơi cư trú của ca bệnh đó. Những bệnh nhân dương tính với COVID-19 được chuyển đến từ các quận khác sẽ được tính vào số lần nhập viện nhưng không được tính vào số ca bệnh.

Các ca bệnh ngoài quận có ảnh hưởng đến các chỉ số bệnh viện của Quận Cam theo Tiểu Bang không? 

Các bệnh nhân nhập viện COVID-19 ngoài quận được tính vào chỉ số của Tiểu bang nhưng không ảnh hưởng xấu đến Quận.

Tỷ lệ ca bệnh là gì và nó được tính như thế nào? 

Tỷ lệ ca bệnh là một cách để tính toán quy mô dân số nhằm so sánh tốt hơn giữa các khu vực khác nhau có dân số khác nhau. Tỷ lệ ca bệnh là số ca bệnh trong một khu vực (như Quận Cam), chia cho dân số của cùng khu vực đó. Nó thường được thể hiện trong trang web này theo 100.000 dân.

Tại sao tỷ lệ ca bệnh lại quan trọng để theo dõi tình hình COVID-19? 

Tỷ lệ là một chỉ số quan trọng để so sánh tình hình COVID-19 của chúng ta với các khu vực khác. Chỉ riêng số lượng ca bệnh là không có ý nghĩa, vì những nơi có dân số lớn thường sẽ có số lượng ca bệnh lớn hơn và những nơi nhỏ hơn sẽ có số lượng ca bệnh nhỏ hơn.

Ví dụ, Quận Cam, với hơn 3 triệu cư dân, có hơn 10.000 ca bệnh và Quận Kings có khoảng 150.000 cư dân và có dưới 1.000 ca bệnh COVID-19. Tuy nhiên, khi so sánh tỷ lệ, tỷ lệ ở Quận Cam thấp hơn nhiều so với Quận Kings.

Tỷ lệ ca bệnh có thay đổi nếu có người hồi phục hay không? 

Không, tỷ lệ ca bệnh đại diện cho các ca bệnh được xác nhận trong một nhóm dân số cụ thể. Nó sẽ không thay đổi dựa trên kết quả hồi phục của bệnh nhân.

Làm thế nào để tính toán số lượng bệnh nhân phục hồi? 

Mặc dù mọi ca bệnh COVID-19 do vi-rút corona gây ra đều được báo cáo cho HCA, nhưng không có cách nào thực tế để tìm hiểu xem các ca bệnh này đã hồi phục hay chưa. Hơn nữa, nhiều người đã trải qua một số triệu chứng của COVID-19, nhưng không được xét nghiệm, khiến không thể biết chính xác số người nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, vì điều quan trọng là phải biết khoảng bao nhiêu cư dân có thể đã tiếp xúc và phục hồi ở Quận Cam, một nỗ lực để ước tính số ca bệnh được phục hồi đã được thực hiện bằng cách lấy chênh lệch giữa số ca bệnh lũy kế 28 ngày trước đó và tỷ lệ tử vong hiện tại để xác định tổng số người phục hồi tại thời điểm hiện tại. Xin lưu ý rằng những dữ liệu này chỉ là ước tính và cần được diễn giải một cách thận trọng.

Phương pháp tính: Số ca bệnh lũy kế trước 28 ngày - tỷ lệ tử vong hiện tại = số người phục hồi hiện tại

Đối với dữ liệu cụ thể của Thành phố, một thành phố hoặc khu vực chưa hợp nhất phải có bao nhiêu ca bệnh trước khi nó được đăng lên trang web? 

Đối với các thành phố hoặc khu vực chưa hợp nhất có dưới 25.000 dân, cần có 5 ca bệnh trở lên trước khi số lượng ca bệnh được báo cáo.

Đối với dữ liệu cụ thể của Thành phố, lý do tại sao con số đó có thể dao động là gì? 

Dữ liệu là sơ bộ và có thể thay đổi. Khi các ca bệnh được điều tra, dữ liệu được cập nhật khi có thông tin bổ sung và các chỉnh sửa được thực hiện, nếu thích hợp. Ví dụ, một cư dân của Norwalk có thể đã được xét nghiệm ở San Juan Capistrano. Khi dữ liệu được chỉnh sửa theo thời gian, điều chỉnh sẽ được thực hiện và kết quả xét nghiệm sẽ được chuyển đến Norwalk một cách thích hợp.

Dữ liệu Nhập viện

Kế hoạch tăng cường của các bệnh viện Quận Cam dựa trên 33 bệnh viện hay 26 bệnh viện?

Kế hoạch điều trị dựa trên 33 bệnh viện.

Tỷ lệ nhập viện là bao nhiêu và nó có quan trọng cho việc theo dõi COVID-19 hay không?

Tỷ lệ nhập viện là phần trăm thay đổi của bệnh nhân COVID-19 được xác nhận là nhập viện: Được tính toán bằng cách so sánh số lượng bệnh nhân trung bình được phòng thí nghiệm xác định là mắc COVID-19 nhập viện trong 3 ngày qua với 3 ngày trước đó. Tỷ lệ nhập viện là số lượng cư dân nhập viện trong một khoảng thời gian xác định (thường là một năm dương lịch) chia cho dân số và được biểu thị bằng tỷ lệ trên 10.000 người (bình quân đầu người). Tầm quan trọng của việc theo dõi tỷ lệ này là nó cung cấp thông tin chi tiết khách quan về những bệnh nhân bị nhiễm bệnh đủ nặng để phải nhập viện. Những thông tin chi tiết này bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhân khẩu học, bệnh đồng mắc, mức độ nghiêm trọng của bệnh tật. Một phép tính ví dụ cho 1.000 người nhập viện ở Quận Cam: 1.000/3,2 triệu dân X 10.000 = 3,13 trên 10.000 dân.

Tại sao đây lại là những thước đo mà Tiểu bang chọn để giám sát COVID-19?

Các số liệu này được CDPH chọn để cung cấp một số dấu hiệu ban đầu về việc phát triển các lĩnh vực cần quan tâm ở cấp quận. Tỷ lệ ca bệnh trong 14 ngày và kết quả xét nghiệm dương tính trong 7 ngày được sử dụng để chỉ ra khả năng lây bệnh cao. Phần trăm thay đổi trong số bệnh nhân COVID-19 được xác nhận nhập viện được sử dụng để theo dõi số ca nhập viện ngày càng tăng. Tính sẵn sàng của giường bệnh ICU và máy thở được sử dụng để xác định sức chứa của bệnh viện. Khả năng lây bệnh tăng cao và tỷ lệ nhập viện tăng cao chỉ ra gánh nặng của COVID-19 trong quận. Giám sát sức chứa bệnh viện là rất quan trọng để xác định xem hệ thống chăm sóc sức khỏe còn lại có đủ năng lực để chăm sóc bệnh nhân trong quận hay không.

Tại sao con số của chúng ta khác với Tiểu bang?

Bảng thông tin mới sẽ chủ yếu dựa vào dữ liệu trực tiếp từ Tiểu bang; nhưng trong một số ca bệnh, chẳng hạn như bản đồ cấp mã bưu chính về các ca bệnh và ca tử vong, chúng tôi sẽ dựa trên dữ liệu được phân tích cục bộ.

Bảng thông tin của HCA được cập nhật bao lâu một lần?

Bảng thông tin sẽ được cập nhật hàng ngày, khi kết thúc công việc (5 giờ chiều) mỗi ngày.